Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Piekary Śląskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cus.piekary.pl

Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: styczeń 2021

Data aktualizacji bieżącej, uwzględniająca spełnienie aktualnych wymagań: styczeń 2021

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.cus.piekary.pl jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.1. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Wygląd strony
Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
możliwość zmiany wielkości czcionki,
możliwość zmiany kontrastu,
konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
pułapki klawiaturowe – wykluczone,
wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.

Skróty klawiaturowe

Zastosowano standardowe skróty klawiaturowe w zależności od przeglądarki:
„Tab” do przełączania linków,
Strzałki do przewijania strony góra-dół,
Spacja do przewijania artykułu.

Zgodność ze standardami
HTML 5
WCAG 2.1
CSS 3
Java Script

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać:

dane osoby zgłaszającej żądanie,
adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
dane kontaktowe,
– informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Andrzej Zazgórnik – podinspektor Zespołu Prasowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 39 39 335 lub pisząc na adres: azazgornik@piekary.pl.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie www.cus.piekary.pl oraz żądania zapewnienia dostępności należy zgłaszać do Anny Piotrowskiej na adres apiotrowska@piekary.pl, a także dzwoniąc na numer telefonu (32) 39 39 410.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Usług Społecznych przy ulicy Żwirki 23 w Piekarach Śląskich
Budynek w którym znajduje się siedziba CUS w Piekarach Śląskich przystosowany jest do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz niepełnosprawnych ruchowo.
Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu (na tyłach siedziby Urzędu Miasta Piekary Śląskie). Wewnątrz obiektu po prawej stronie znajduje się platforma przyschodowa, umożliwiająca wjazd na piętro.
W budynku jest platforma do przewozu osób niepełnosprawnych. Przy schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
W budynku znajdują się tabliczki informacyjne z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Brak jest oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
– Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na parkingu (z tyłu budynku), wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
– Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek Centrum Usług Społecznych przy ulicy Kusocińskiego 4 w Piekarach Śląskich

-Budynek w którym znajduje się siedziba CUS w Piekarach Śląskich przystosowany jest do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz niepełnosprawnych ruchowo.Na zewnątrz budynku, po lewej stronie od wejścia głównego – znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia dostęp na wszystkie piętra.
– W budynku jest winda do przewozu osób niepełnosprawnych. Przy schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na każdym piętrze budynku.
– W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
– Na parkingu (z tyłu budynku), wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
– Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
– Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.