Przekaż 1%

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Wychowankom i Byłym Wychowankom Domu Dziecka w Piekarach Śląskich „Przyjaciel”

siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 67

status prawny: stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

KRS 0000363212

prezes: Karolina SMAJDOR

godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 700 -1500

kontakt telefoniczny: (32) 289 98 77

e-mail: biuro@stowarzyszenie-przyjaciel.org.pl

strona internetowa:  stowarzyszenie-przyjaciel.org.pl

cele statutowe:

 • pomoc wychowankom i byłym wychowankom (do trzech lat po opuszczeniu placówki) Domu Dziecka w Piekarach Śląskich,
 • propagowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka,
 • pomoc rodzinom wychowanków,
 • integracja społeczna,
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych.

 

 

Fundacja Paraplegii im. dr Janusza DAABA

siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62

status prawny: fundacja

KRS: 0000068926

prezes: Andrzej JASIŃSKI

godziny otwarcia: brak danych

kontakt telefoniczny: (32) 393 42 25

e-mail:

strona internetowa: brak danych

cele statutowe:

 • poszerzenie medycznych i rehabilitacyjnych funkcji Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej i innych ośrodków chirurgicznych naszego regionu śląska w zakresie specjalistycznej bazy materialnej dla leczenia i rehabilitacji chorych z obrażeniami rdzenia kręgowego

 

 

Stowarzyszenie Rodzin I Przyjaciół Osób Dotkniętych Autyzmem „Szklany Mur”

siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Sowińskiego 5/1

status prawny: stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000436988

prezes: Aleksandra FELISZOWSKA

kontakt telefoniczny: 668303543

e-mail: kontakt@szklanymur.pl

strona internetowa: www.szklanymur.pl

cele statutowe:

 • wspieranie realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych na rzec osób dotkniętych autyzmem,
 • udzielanie pomocy osobom dotkniętych autyzmem znajdujących się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej,
 • tworzenie warunków do rozwoju osób dotkniętych autyzmem, np. organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych,
 • wspieranie wyposażenia instytucji działających na rzecz osób dotkniętych autyzmem,
 • integracja osób dotkniętych autyzmem ze środowiskiem lokalnym i regionem,
 • wszechstronna rewalidacja i kompensacja zaburzonych funkcji osób dotkniętych autyzmem,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji,
 • zapobieganie bezrobociu wśród osób dotkniętych autyzmem,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,
 • umożliwianie dostępu do dóbr kultury i uczestnictwa w kulturze,
 • propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • działanie na rzecz poprawy sytuacji niepełnosprawnych,
 • kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich.

 

 

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną/Koło
w Piekarach Śląskich

siedziba: Piekary Śląskie ul. Przyjaźni 48

status prawny: organizacja wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000346154

prezes: Adelajda NOWAK

godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500

kontakt telefoniczny: (032) 767 15 06

e-mail: wtzpiekary@o2.pl

strona internetowa: www.wtz-piekary.pl

cele statutowe:

 • działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie prowadzi WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Podstawowym celem Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego sprawności psychofizycznej, zaradności osobistej oraz przystosowania do możliwie niezależnego i samodzielnego życia w środowisku społecznym.

Cele Warsztatu realizowane są przez:

 • ogólne usprawnienie,
 • rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego, oraz zaradności osobistej przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach, oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawa kondycji psychicznej, psychofizycznej, fizycznej,
 • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
 • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie pracy, w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.

Kierownik WTZ: Anna BEDNAREK

Kontakt telefoniczny: (032) 767 15 06

Piekarskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub Abstynenta „Piątka”

siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Damrota 19

status prawny: organizacja wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000003058

prezes: Piotr ADAMCZYK

godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 1700-2000

kontakt telefoniczny: (32) 282 90 90; 608 341 530

e-mail:kapiatka@wp.pl

strona internetowa:www.klubabstynenta.piekary.pl

cele statutowe:

 • działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu,
 • dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu,
 • stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu,
 • udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod  i sposobu leczenia,
 • samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej,
 • propagowanie idei trzeźwości

 

 

Fundacja Andrzeja S. Piecucha „Powiatowe Dzieci”

siedziba: 41-940 Piekary Śląskie ul. Graniczna 7

status prawny: fundacja

KRS: 0000133718

prezes: Aleksandra PIECUCH

godziny otwarcia: 830-1630

kontakt telefoniczny: 32 389 25 99

e-mail: fundacja@powiatowedzieci.pl

strona internetowa: www.powiatowedzieci.pl

cele statutowe:

  • niesienie pomocy dzieciom zamieszkałym na terenie województwa śląskiego.

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Piekarach Śląskich

siedziba: Piekary Śląskie ul. Gen. Kleeberga 1/I/1

status prawny: terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia bez osobowości prawnej (KRS: 0000012847)

prezes: Anna Kurek

godziny otwarcia: każdy wtorek w godz.1200-1600; ostatnia sobota miesiąca w godz.1300-1600

kontakt telefoniczny: 517 87 84 07

e-mail: pzn_piekary@o2.pl

strona internetowa:www.pznpsfrengo.pl

cele statutowe:

 • społeczna integracja, rehabilitacja, ochrona interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji zrzeszonych osób niewidomych i słabowidzących,
 • reprezentowanie członków wobec organów naczelnych państwa, administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej/KWK „Julian”
w Piekarach Śląskich

siedziba:  41-940 Piekary Śląskie ul. Ks. J. Popiełuszki 14

status prawny: jednostka terenowa stowarzyszenia (KRS: 0000186577

prezes: Andrzej Bylebył

godziny otwarcia: wtorki w godz. 1800-2000

kontakt telefoniczny: 661-776-890

e-mail: brak danych

strona internetowa: brak danych

cele statutowe:

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi zrzesza Honorowych Dawców Krwi celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców.

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Piekary Śląskie

siedziba: 41-947 Piekary Śląskie ul. Związkowa 14

status prawny: terenowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej
(KRS: 0000273051)

komendant hufca: phm. Kazimierz Kudełka

godziny otwarcia: (w trakcie zbiórek) środy w godz. 1800-1900 i w czwartki w godz. 1600-1730;

    (przyjmowanie klientów) poniedziałki w godz. 1430-1630–Komisja Rewizyjna

     środy w godz. 16001800 – Komenda Hufca

     czwartki w godz. 1600-1700 – Komisja Stopni  
                                        Instruktorskich, Zespół Kwatermistrzowski

kontakt telefoniczny: (32) 287-90-12

e-mail: hufiec@piekaryslaskie.zhp.pl;

strona internetowa:www.hufiecpiekary.wordpress.com

cele statutowe:

  1. stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
  2. nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
  3. upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
  4. stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
  5. upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.